Resolution on the National Environmental Action Programme

REPORT COVERAGE

Slovenia
01 Jan 1999, 00:00
Imported from SERIS 1

REPORT DETAILS

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja
Slovene
English
Resolution on the National Environmental Action Programme
-

FORMAT & ACCESSIBILITY

portal (dynamic source)
2005

AUDIENCE & CONTEXT

-

STRUCTURE

-
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - - - -
Biodiversity - - - - - - - -
Chemicals - - - - - - - -
Climate change - - - - - - - -
Environment and health - - - - - - - -
Land use - - - - - - - -
Natural resources - - - - - - - -
Noise - - - - - - - -
Soil - - - - - - - -
Waste and material resources - - - - - - - -
Water - - - - - - - -
Various other issues - - - - - - - -
Agriculture - - - - - - - -
Energy - - - - - - - -
Fisheries - - - - - - - -
Household consumption - - - - - - - -
Industry - - - - - - - -
Green economy - - - - - - - -
Tourism - - - - - - - -
Transport - - - - - - - -
Environmental technology - - - - - - - -
Policy instruments - - - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - - - -
Coast and seas - - - - - - - -
Specific regions - - - - - - - -
Urban environment - - - - - - - -

Short description from SERIS (old):

Nacionalni program varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: NPVO) je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. NPVO določa ključne okoljske cilje in prednostne naloge, ki temeljijo na oceni stanja okolja in prevladujočih trendov. Naloge in cilji morajo biti izpolnjeni pred iztekom programa, če ni določeno drugače. NPVO je izhodišče za okoljsko razsežnost Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo prihodnosti Slovenije ter usmeritve in ukrepe za realizacijo te vizije do leta 2013. Report type: National portal Source URL: http://www.mop.gov.si/

Overview of table of contents and indicators in report

-