Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2010. godinu

REPORT COVERAGE

Montenegro
04 Jun 2013, 16:14
asanodra

REPORT DETAILS

Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2010. godinu
Montenegrin
-
-
Environmental Protection Agency of Montenegro

FORMAT & ACCESSIBILITY

report (static source)
2011
1 year
148

AUDIENCE & CONTEXT

Policy makers (national level), Public
Law on Environment (“Off. Gazette of MNE”, no. 48/08)

STRUCTURE

No
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Explicitly
Implicitly

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - -
Biodiversity - - - - - -
Chemicals - - - - - -
Climate change - - - - - -
Environment and health - - - - - -
Land use - - - - - -
Natural resources - - - - - -
Noise - - - - - -
Soil - - - - - -
Waste and material resources - - - - - -
Water - - - - - -
Various other issues - - - - - -
Radioactivity in the Environment
- - - - - -
Agriculture - - - - - -
Energy - - - - - -
Fisheries - - - - - -
Household consumption - - - - - -
Industry - - - - - -
Green economy - - - - - -
Tourism - - - - - -
Transport - - - - - -
Environmental technology - - - - - -
Policy instruments - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - -
Coast and seas - - - - - -
Specific regions - - - - - -
Urban environment - - - - - -

Short description from SERIS (old):

State of the Environment report for Montenegro. Report type: National SoE report. Source URL: http://www.epa.org.me/images/novo/2010%20final%20epa%20izvjestaj.pdf

Overview of table of contents and indicators in report

Sadržaj 1 Uvod 2 Vazduh Uvod 2.1 Monitoring kvaliteta vazduha – automatske stanice 2.2 Podgorica Povremena mjerenja kvaliteta vazduha na prometnim raskrsnicama u Podgorici 2.3 Nikšić 2.4 Pljevlja 2.5 Bar 2.6 Uporedni rezultati mjerenja u mreži mjernih mjesta Sumpor dioksid – SO2 Azot dioksid – NO2 Prizemni ozon – O3 Praškaste materije radijusa manjeg od 10µm – PM10 2.7 Mreža mjernih stanica - Hidrometeorološki zavod Crne Gore Fizičko hemijski parametri kvaliteta vazduha 2.8 Padavine Fizičkohemijski parametri kvaliteta padavina 2.9 Ocjena kvaliteta vazduha u Crnoj Gori 2.10 Zaključak 3 Klimatske promjene 3.1 Inventar gasova staklene bašte Montrealski protokol 3.2 Analiza temperature vazduha i količine padavina za 2010.godinu Temperatura Padavine Analiza odstupanja srednjih godišnjih temperatura vazduha za Bar, Podgoricu i Pljevlja 4 Vode Uvod 4.1 Ocjena stanja BPK5- biološka potrošnja kiseonika Sadržaj fosfata Sadržaj nitrata 4.2 Ocjena stanja površinskih vodotoka Ocjena kvaliteta podzemnih voda 4.3 Indeks kvaliteta voda – Water Quality IndeX 4.4 Monitoring kvaliteta voda za kupanje 4.5 Ocjena stanja kvaliteta vode za piće 4.6 Zaključak 5 Morski ekosistem Uvod 5.1 Kvalitet obalnih, tranzicionih i morskih voda Fizičko hemijski parametri Mikrobiološki parametri 5.2 Eutrofikacija Fizičko - hemijski parametri Mikrobiološki parametri Fitoplankton i zooplankton 5.3 Bioindikatori Fitobentos Zoobentos Biomarkeri 5.4 Vode za marikulutru i ekotoksikologija riba i školjki Kvalitet vode za marikulturu Ekotoksikologija riba Ekotoksikologija školjki 5.5 Vode lučkih akvatorija 5.6 Unos efluentima 5.7 Trend zagađenja 5.8 Zaključak 6 Zemljište Uvod 6.1 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Berane 6.2 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Bijelo Polje 6.3 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Žabljak 6.4 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Kolašin 6.5 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Nikšić 6.6 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Podgorica 6.7 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Pljevlja 6.8 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Tivat 6.9 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Ulcinj 6.10 Zaključak 7 Upravljanje otpadom Uvod Podjela otpada 7.1 Postojeće stanje u Crnoj Gori Komunalni otpad Opasni otpad 7.2 Zaključak 8 Biodiverzitet Uvod Napomena 8.1 Zaštićena područja Centri biodiverziteta u Crnoj Gori i njihov regionalni značaj Područja od međunarodnog značaja sa rijetkim, endemskim i ugroženim vrstama 8.2 Rezultati Programa monitoringa biodiverziteta Osjetljivi ekosistemi 8.3 Diverzitet vrsta Flora Gljive – Fungi Fauna 8.4 Aktuelni problemi 9 Radioaktivnost Uvod 9.1 Mjerenje jačine apsorbovane doze γ zračenja u vazduhu Mjerenje sistemom PC RM Mjerenje TL dozimetrima 9.2 Zaključak Ispitivanje sadržaja radionuklida u vazduhu 9.3 Zaključak 9.4 Ispitivanje sadržaja radionuklida u padavinama 9.5 Zaključak 9.6 Ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi jezera, rijeka i mora Sadržaj radionuklida u vodi Skadarskog jezera Sadržaj radionuklida u vodi Crnog jezera Sadržaj radionuklida u morskoj vodi 9.7 Zaključak Sadržaj radionuklida u vodi rijeka 9.8 Ispitivanje sadržaja radionuklida u zemljištu 9.9 Zaključak Ispitivanje sadržaja radionuklida u podzemnim vodama 9.10 Radioaktivnost u boravišnim i radnim prostorijama Procjena radiološkog opterećenja stanovništva kao posljedica izlaganja radonu 9.11 Rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u građevinskom materijalu Procjena godišnje efektivne doze zračenja kao posledica radioaktivnosti građevinskog materijala 9.12 Rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u vodi za piće, procjena radiološkog opterećenja stanovništva Procjena godišnje efektivne doze zračenja za stanovništvo kao posjledica unošenja vode za piće u organizam 9.13 Rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u ljudskoj hrani, procjena radiološkog opterećenja stanovništva Pregled koncentracija radionuklida sastavnih djelova hrane Procjena godišnje efektivne doze zračenja za stanovništvo kao posljedica unošenja hrane u organizam 9.14 Rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u stočnoj hrani, procjena radiološke ispravnosti 9.15 Zaključak 10 Prijedlog mjera 10.1 Vazduh 10.2 Vode 10.3 Morski ekosistem 10.4 Zemljište 10.5 Otpad 10.6 Biodiverzitet 10.7 Radioaktivnost 11 Sektorski pritisci na životnu sredinu Indikatorski prikaz 11.1 Sektorski pritisci Energetika Saobraćaj Turizam 12 Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi Uvod 12.1 Vazduh 12.2 Klimatske promjene 12.3 Voda 12.4 Zemljište 12.5 Zaključak 13 Pojmovnik